กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

แพ็คเกจฝรั่งเศส France “Alsace”

รหัส 027-0120
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
44,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร – ปารีส

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินไทย TG 930 เวลา 00.50 – 06.50 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส ) เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอ โกล ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.      

วันที่ 2
ปารีส – สทราซบูร์ก (City Tour)

ออกเดินทางสู่เมืองเก่าสทราซบูร์ก เมืองหลวงแห่งแคว้น Alsace เที่ยวชมเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอลังการ เช่น  Cathedral of Notre Dame , La Petite France

 • รถตู้ส่วนตัวรับจากสนามบิน – สทราซบูร์ก – ที่พัก เข้าพักที่ Mercure Strasbourg centre hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่ 3
สทราซบูร์ก - กอลมาร์

ออกเดินทางสู่เมืองกอลมาร์ ด้วยรถตู้ส่วนตัว เดินเที่ยวย่านเมืองเก่าที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเรอเนสซองซ์ที่โดดเด่น ระหว่างทางมีคลองที่มีความเป็นเอกลักษณ์  รู้จักกันในนาม “Little Venice” เดินเก็บภาพสุดประทับใจ แวะไปเช็คอิน ถ่านภาพสวยๆที่ Eglise Saint Martin 1 ในแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง

 • รถตู้ส่วนตัว – กอลมาร์ – ที่พัก เข้าพักที่  Mercure Colmar centre unterlinden hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่ 4
กอลมาร์ - น็องซี – ปารีส (City Tour)

เดินทางสู่เมืองน็องซีด้วยรถตู้ส่วนตัว เป็นเมืองหลวงสำคัญของแคว้นลอแรนซ์ อาณาจักรแฟรงก์ในอดีต ถ่ายรูปกับจัตุรัสสตานิลาส เก็บภาพบรรยากาศเมืองที่มีความงดงาม จากนั้นออกเดินทางสู่นครปารีส (ระยะทาง 347 km / 4 ช.ม.)

 • รถตู้ส่วนตัว – น็องซี – ปารีส – ที่พัก เข้าพักที่ Mercure Paris opera Lovre  หรือ เทียบเท่า
วันที่ 5
ปารีส อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

กิจกรรมเสริม ( optional ) สอบถามเพิ่มเติม (รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำดูได้ที่ด้านล่างโปรแกรม) เข้าพักที่ Mercure Paris opera Lovre หรือ เทียบเท่า

วันที่ 6
ปารีส อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

กิจกรรมเสริม ( optional ) สอบถามเพิ่มเติม (รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำดูได้ที่ด้านล่างโปรแกรม) เข้าพักที่ Mercure Paris opera Lovre หรือ เทียบเท่า

วันที่ 7
ปารีส – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล

เช้า : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

18.30 น. : เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอ โกล เพื่อทำการคืนภาษีจากการช้อปปิ้ง

ขอแนะนำ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG933 (21.30 – 15.00+1 น.)

 • รถส่งสนามบิน ( นัดหมายอีกครั้ง )

เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8
กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยว (รถตู้ปรับอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถคนไทย 3 วัน) ตามโปรแกรมที่ระบุ
 • รถส่งสนามบินวันเดินทางกลับ 1 เที่ยว
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • วีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส)
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
 • ค่าขนส่งสัมภาระสำหรับเข้า-ออกจากโรงแรม ( Porter Service )
 • ค่ากิจกรรม Optional อื่น ๆ เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ทิปทุกประเภท
 • เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
 • กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ