กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

แพ็คเกจบึงกาฬ ถ้ำนาคา ภูลังกาเจ้าปู่อือลือ เกาะดอนโพธิ์ บึงโขงหลง

รหัส 006-0790
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
จุดรับสนามบิน (อุดรธานี/สกลนคร/นครพนม)-ล่องเรือบึงโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ์-ตำหนักปู่อือลือ-หินสามวาฬ
เช้า รับที่ สนามบิน (อุดรธานี/สกลนคร/นครพนม) เดินทางรถตู้ปรับอากาศ VIP
เดินทางสู่ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน
นำท่านขอพร ศาลเจ้าปู่อือลือนาคราช  ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ตำหนักปู่อือลือ วัดสว่างวารี อ.บึงโขงหลงล่องเรือ สู่ เกาะดอนโพธิ์ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 5-40นาที // รวมเวลาไป-กลับ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง)
  ชมพระอาทิตย์ตกที่ จุดชมวิว หินสามวาฬ หนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ป่าภูสิงห์ ตั้งอยู่ในอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ซึ่งเต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่างๆ ที่สวยงามแปลกตาและถ้ำกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ สามารถแวะชมได้หลายจุด รวมถึงหินสามวาฬ ที่มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง เหตุผลที่เรียกว่า หินสามวาฬ เพราะลักษณะของจุดชมวิวนี้เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้าผา หากมองในมุมสูงจะเหมือนกลุ่มวาฬที่มีพ่อ แม่ ลูก จึงเรียกกันว่า หินสามวาฬ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า เบื้องหน้าคือ วิวของผืนป่าเขียวขจีและสายหมอกบาง หินสามวาฬสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และตลอดทั้งวัน
เย็น อิสระอาหารเย็น
วันที่ 2
ถ้ำนาคา-สนามบิน(อุดรธานี/สกลนคร/นครพนม)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 1)
ท่านเดินทางสู่ ถ้ำนาคา ถ้ำสวย Unseen สุดลึกลับ ใน อุทยานแห่งชาติภูลังกา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำ ว่ามีรูปร่างคล้ายกับงูขดเลื้อยไปมา และมีบริเวณด้านนอกเหมือนเกล็ดงู ทำให้เกิดจินตนาการว่าเหมือนกับงูยักษ์กลายเป็น (ใช้เวลาเดินขึ้น-ลง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) (ลูกค้าต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางจริงและเช็ควันเดินทางอีกครั้ง เนื่องจากอุทยานจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวัน ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทางกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวได้มีการจองเข้าอุทยานเต็มจำนวนแล้ว)
สำคัญ เอกสารที่ต้องใช้สำหรับขึ้นถ้ำนาคา

หลักฐานการรับวัคซีนตามเกณฑ์ที่ ศบค. กำหนด  ( 2-3 เข็ม )

หรือ หลักฐานผลการตรวจเชื้อ “ด้วยวิธีการ RT-PCR ” หรือ “ATK ภายใน 48 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน” ที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ว่าไม่พบเชื้อ (ผลเป็นลบ)

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน
นำท่านส่งกลับสู่สนามบิน (อุดรธานี/สกลนคร/นครพนม) (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)
เงื่อนไข
 1. ค่าโรงแรม พร้อมอาหารเช้า ที่ อ.เซกา จ.บึงกาฬ หรือ อ.บึงโขงหลง หรือ อ.เมืองบึงกาฬ จำนวน 1คืน (พัก 2ท่าน)
 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ แบบ วีไอพี
 3. ค่าล่องเรือบึงโขงหลง
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ.)
 2. ค่าอ่าหารนอกเหนือจากรายการ
 3. ค่าบายศรี และบริวารของถวายอื่นๆ สำหรับถวายเจ้าปู่อือลือ
 4. ค่าทิปไกด์(ถ้ำนาคา) ตามความพึงพอใจ
 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีออกใบกำกับภาษี) และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ไม่รวมมักคุเทศก์นำเที่ยว
 7. ค่าทิปพนักงานขับรถตามความพึงพอใจ

อัตราค่าบริการ  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางจำนวน เดินทาง ราคา/ท่าน
2-3 ท่าน 5,990 บาท
4-5 ท่าน 3,990 บาท
6-7 ท่าน 3,690 บาท
8-9  ท่าน 2,990 บาท
พักเดี่ยว 600 บาท

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. การจองคิวถ้ำนาคา ( คิว 60 วัน ก่อนการเดินทาง)
  2.1 กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล
  2.2 เลขบัตรประชาชน
  2.3 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ
  2.4 ประวัติการฉีดวัคซีน
 1. กรุณาชำระค่าทัวร์เพื่อเป็นการยืนยันการจองคิวขึ้นถ้ำนาคา และไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ในทุกกรณี เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ในกรณีที่ถ้ำนาคาประกาศปิดให้เข้าชมอันเนื่องมาจากนโยบายหรือเงื่อนไขของทางอุทยานแห่งชาติภูลังกา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ นำท่านเดินทางไปยัง ถ้ำนาคี อยู่ในความดูแลของ อุทยานแห่งชาติภูลังกา โดยตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 2 กิโลเมตร

 

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ต.ค.65 - พ.ย.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 52,900 บาท
 • ต.ค.65 - ธ.ค.65
 • 7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 49,999 บาท