กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน

รหัส 011-3178
วันที่เดินทาง
มี.ค.66 - มิ.ย.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย - เมืองหล่าวก่าย

12.00 น.: คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ ายการบิน VIETRAVEL AIRLINES (VU) มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

14.50 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยายการบิน VIETRAVEL AIRLINES เที่ยวบินที่ VU136 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.)

17.05 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม (เมืองฮานอย HANOI) (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากร และรับสัมภาระเรียบร้อย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหล่าวก่าย เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา มีพรมแดนติดกับมณฑลยูนนานของประเทศจีน จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ 6,383.9 ตารางกิโลเมตร (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 2
เมืองซาปา - สะพานแก้วมังกรเมฆ - นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน - ถนนคนเดินซาปา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วมังกรเมฆ (RONG MAY GLASS BRIDGE) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองซาปาไปประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นสะพานแก้วใสแห่งแรกในเวียดนาม เป็นสะพานที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร มียังลิฟต์แก้วกลางแจ้งสูงประมาณ 300 เมตร บนสะพานสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 3,000 คน แต่เพื่อความปลอดภัยจะอนุญาตให้อยู่ได้สูงสุดไม่เกิน 500 คนในเวลาเดียวกัน ซึ่งเราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของเส้นทาง O QUY HO PASS และเทือกเขา HOANG LIEN SON จากมุมสูง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านออกเดินทางสู่สถานีซาปา เพื่อขึ้นรถรางเมืองซาปา สไตล์ยุโรป เพื่อไปยังสถานีกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ท่านจะได้ชมวิวธรรมชาติที่สวยงามระหว่างทางที่รถรางวิ่งผ่านหุบเขา นำท่านเปลี่ยนนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งเป็นกระเช้า 3 สายแบบไม่หยุดพักที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวถึง 6,292 เมตร หรือประมาณ 6 กิโลเมตร ระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้เพลินเพลินและชมวิวด้านล่างแบบพาโนรามา สู่ยอดเขาฟานซิปันซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร จนได้รับการขนานนามว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน”  (หมายเหตุ : กรณีที่กระเช้าฟานซีปัน ปิดปรับปรุง)

อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดคนเดินซาปา มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3
MOANA CAFÉ - หมู่บ้าน CAT CAT - ร้านช้อปปิ้ง OTOP - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า

จากนั้นนำท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม และเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระให้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นำท่านเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ชมวิถีชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะม้งดำและเผ่าเย้าแดง และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมน้ำตกกั๊ตกั๊ต อีกหนึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน         

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยม หรือ ทะเลสาบคืนดาบ (HOAN KIEM LAKE) เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในย่านประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงฮานอย เป็นสถานที่เงียบสงบ และมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าครั้งอดีตพระเจ้าเลไทโต (LE THAI YO) แห่งราชวงศ์เล ได้รับดาบศักดิ์สิทธิ์มาจากเต่าในทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยมนี้ ซึ่งนำมาใช้ทำสงครามกับชาวจีนที่เข้ามารุกราน จนสามารถได้รับชัยชนะ ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ทรงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้กับเต่ายักษ์ศักดิ์สิทธิ์ และเต่ายักษ์ได้ขึ้นมาฉกดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วหายไปในทะเลสาบ จึงเป็นเหตุให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อว่า ทะเลสาบคืนดาบ และหากมองไปกลางทะเลสาบจะเห็นเจดีย์โบราณ ชื่อว่า ทาพรัว (THAP RUA) ซึ่งหมายถึง หอคอยเต่า (TURTLE TOWER) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 มีเต่าเพศเมียขนาดใหญ่ตัวหนึ่ง ชื่อว่า CU RUA เคยอาศัยอยู่ในทะเลสาบนี้ ซึ่งคาดว่าเป็นร่างอวตารของเต่าในตำนานในปี 1428 ซึ่งเป็นเต่าที่ผู้คนนั้นรัก และเอ็นดู แต่น่าเศร้าที่เต่าตัวนี้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อต้นปี 2559 และคนทั้งประเทศก็เสียใจกับการตายของเธอ เจ้าเต่านั้นถูกดอง และจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติของเวียดนาม

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนน 36 สาย แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของฮานอย  มีต้นไม้ปกคลุมสองฝั่งถนน ชื่อถนน 36 มาจาก 36 อาชีพที่ทำการค้าขายบนถนนแห่งนี้ ตั้งแต่อดีต อย่างเช่นงานด้านหัตถกรรมสอดคล้องกับชื่อถนนแต่ละเส้นในอดีตอย่าง เครื่องเงิน ผ้าไหม แต่ปัจจุบันนี้มีมากกว่า 36 ไปแล้ว ที่นี่จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าเกือบทุกชนิด ร้านขายชุดกีฬา จะมีแทบทุกแบรนด์ เพราะที่นี้เป็นแหล่งผลิตให้กับหลายๆ แบรนด์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4
สุสานลุงโฮ - วัดเฉินก๊วก - สนามบินโหน่ยบ่าย - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า

นำท่านชม สุสานของลุงโฮ ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาสติงห์ เคยเป็นที่ที่ลุงโฮได้อ่านคำประกาศอิสรภาพเวียดนามจากประเทศฝรั่งเศสต่อหน้าชาวเวียดนามที่มาชุมนุมกัน เมื่อวันที่ 02 กันยายน ค.ศ.1945 สุสานนี้สร้างด้วยหินอ่อน หินแกรนิตและไม้มีค่าจากทั่วประเทศ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 หลังจากลุงโฮเสียชีวิต เมื่อวันที่ 02 กันยายน ค.ศ.1969

จากนั้นนำท่านชม วัดเฉินก๊วก (TRAN QUOC PAGODA) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 แต่เดิมใช้ชื่อ KHAI QUOC และได้มาเปลี่ยนเป็น TRAN QUOC ในศตวรรษที่ 14 โดยจักรพรรดิ  LE HUY TONG  การสร้างเจดีย์แห่งนี้ ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง 15 เมตร มีทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูง  ที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูป อมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เลียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง โชว์ให้เห็นการซ้อนของอิฐ ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

11.55 น. : เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETRAVEL AIRLINES เที่ยวบินที่ VU137

13.50 .  : ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ……..

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA BED  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง
 •  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น WHEELCHAIR , เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • พ.ย.65 - ธ.ค.65
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 21ม999 บาท
 • ก.พ.66
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 49,999 บาท
 • ส.ค.65 - ต.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 10,899 บาท
 • ต.ค.65 - ธ.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 14,888 บาท