กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

ทัวร์เชียงใหม่ หนาวนี้ ลั้นลา

รหัส 006-3343
วันที่เดินทาง
ก.พ.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-สนามบินเชียงใหม่ - วัดดอยคำ- วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร –วัดเจดีย์หลวง-ถนนคนเดิน

05.30 น. : คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้คณะเดินทางทุกท่าน

06.40 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD3437

 • *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน
 • *ไม่รวมค่าบริการอาหารบนเครื่อง / ไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง (มีค่าใช้จ่าย)

07.55 น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่  มัคคุเทศก์รอรับคณะที่สนามบินเชียงใหม่

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ วัดดอยคำ ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ บริเวณ ดอยคำ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร ในตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่สำคัญที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 1300 ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ พระธาตุดอยคำ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาย เป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีอายุกว่า 500 ปี อยู่คู่กับคนเชียงใหม่มาช้านาน ..ขอโชค..ขอพร..สมหวังนักแล..

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระธาตุคู่เมืองล้านนา ตามประวัติแห่งดอยสุเทพนั้นเชื่อกันว่า เดิมภูเขาแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฤาษีนามว่า “สุเทวะ” ซึ่งตรงกับคำว่าสุเทพอันเป็นที่มาของชื่อดอยสูงแห่งนี้ ส่วนวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย..และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิด นักษัตริย์ปีมะแม ได้มากราบเป็นสิริมงคลในชีวิตยิ่งนัก (ขึ้น- ลงลิฟท์)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์  มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามเป็นที่รู้จักและคุ้นชื่อกันอย่างดี  ทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทางราชการ จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ศรัทธา ประชาชนได้พากันมาสรงน้ำเนื่องในเทศกาลปีใหม่  และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิด นักษัตร ปีมะโรง ต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วัดโชติการาม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ บนถนนพระปกเกล้า ภายในวัดประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันยอดของเจดีย์ได้พังลงมาเนื่องจาก แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2088 และเป็นที่ตั้ง เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่โบราณกาล

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร

อิสระชอปปิ้งตามอัธยาศัย  (ถ้าเดินทางมาตรงกับวันธรรมดา..นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก)

-ถนนคนเดินวัวลาย พ่อค้าแม่ค้า เป็นคนพื้นเมืองที่อยู่ในบริเวณถนนวัวลายส่วนใหญ่ ทำให้มีขนาดเล็กกว่าถนนคนเดินท่าแพ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านทำเครื่องเงินทั้งผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องเงิน นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมืองมากมายให้เลือกกันอยู่ที่ ถนนวัวลาย ใกล้กับประตูเมืองเชียงใหม่ (เปิดวันเสาร์ 17.00น.-22.00)

-ถนนคนเดินท่าแพ เป็นถนนคนเดินที่ดังและใหญ่ที่สุด เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายประเภท เช่น เครื่องประดับ เสื้อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟ รวมทั้งของกิน เป็นต้น ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศอยู่ บริเวณประตูเมืองท่าแพต่อไปยังถนนราชดำเนิน

(เปิดวันอาทิตย์ เวลา 17.00น.-22.00น.)

สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2
ม่อนแจ่ม-Pongyang Jungle Coaster Zipline (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) -สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง One Nimman

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเชียงใหม่ที่ทุกคนต้องเดินทางไปชื่นชม มาเที่ยวเชียงใหม่ อย่าพลาดความงดงามด้วยหมอกขาว และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์แห่งเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนไกลสุดสายตาราวกับภาพฝันสัมผัสอากาศหนาว ดอกไม้สวยในฤดูหนาว (ความสวยงามของธรรมชาติขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ จุดเช็คอินสไตล์แอดเวนเจอร์ให้ทุกท่านได้ไปลุย ไปสร้างความตื่นเต้นกัน โป่งแยงจังเกิ้ล โคสเตอร์และซิปไลน์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในโซนม่อนแจ่มที่ พื้นที่โดยรอบที่นี่เป็นป่าและเขา ช่วงหน้าหนาวบรรยากาศดีสุดๆที่นี่นอกจากจะมีเครื่องเล่นมันส์ๆ ให้สนุกแล้วนั้น ยังมีคาเฟ่สวยให้ท่านได้ถ่ายรูป และทำกิจกรรมมากมาย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง” บานสวยสะพรั่งรับลมหนาว จ.เชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งสวนดอกไม้ของ อ.แม่ริม ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปชมความงดงามของทุ่งดอกมาร์กาเร็ต สีม่วง ที่จัดเป็นมุมสวยๆ ปลูกเรียงเป็นแถวบนเนื้อที่โล่งกว้างกว่า 20 ไร่ บรรยากาศโปร่งโล่งสบายไม่แออัด และหากใครเดินทางไปในช่วงนี้ก็จะได้สัมผัสกับลมหนาวที่พัดโชยในยามเช้าและยามเย็น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ One Nimman ซึ่งเป็นศูนย์รวมความชิค ศูนย์รวมร้านค้า ศิลปะ วัฒนธรรม และความร่วมสมัย เอามาไว้ในสถานที่เดียวกัน จุดเด่นที่เห็นชัดอย่างหนึ่งของ one nimman ก็คือ โครงสร้าง และการออกแบบของสถานที่ ซึ่งผสมผสานกันระหว่างสไตล์ล้านนา ผสมเข้ากับความทันสมัยสไตล์ยุโรป มุมถ่ายรูปเยอะมาก

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ (ให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้ง และถ่ายรูปตามจุดต่าง ๆ) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Darley Hotel Chiangmai ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ม่อนกุเวร อุทยานมหาราชท้าวเวสสุวรรณ จันทมงคลสถาน – ม่อนพญานาคราช - ร้านขายของฝากวนัสนันท์ – สนามบินเชียงใหม่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ม่อนกุเวร อุทยามหาราชท้าวเวสสุวรรณ จันทมงคลสถาน เป็นที่ประดิษฐานองค์ ท้าวเวสสุวรรณ ทุกท่านสามารถมาสักการะขอพร ขอความสำเร็จ รวย ๆ เฮง ๆ ปัง ๆ กันไปเลย ด้านหน้าประตูทางเข้า เราจะเจอกับบ่อน้ำล้างมือล้างหน้า ให้อารมณ์คล้ายๆ กับศาลเจ้าของญี่ปุ่น ส่วนบริเวณด้านในก็กว้างขวาง สวยงาม ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้สวยงามเยอะแยะมากมาย

จากนั้นนำคณะไปเสริมชะตาเสริมความปังกันต่อที่ “ธรรมสถานม่อนพญานาคราช” หรือ “ม่อนพญานาคราช” ที่ม่อนพญานาคราชแห่งนี่ทั้งสงบร่มรื่นเหมาะแก่การมาทำบุญ ภายในม่อนพญานาคราชมีแลนด์มาร์คมากมายให้สายมูได้เสริมความปังกันมากมายหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นพระมหาเจดีย์ภูมิรัตตนาคราชที่ภายในมีองค์พญานาค 9 เศียร มีความกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 59 เมตร เรียกว่าเป็นไฮไลท์ความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ ใครมาขอพรเรื่องอะไรก็สมหวังกันทุกเรื่องกลับไปแน่นอน หรือใครอยากเสริมดวงให้ปังจะไปไหว้หลวงพ่อหนุนดวง พระแกะสลักจากไม้ขนุนมีอายุกว่าหลายร้อยปีก็ได้ รับรองกลับไปชีวิตปังแบบสุดๆ  ( รับเครื่องดื่มที่ นาคาคาเฟ คนละ 1 แก้ว)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำทุกท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์  มีสินค้าให้ท่านเลือกไปเป็นของฝากของที่ระลึกมากมาย 

18.00 น. : นำท่านเดินทางสู่  สนามบินเชียงใหม่

19.20 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD3440

 • *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน
 • *ไม่รวมค่าบริการอาหารบนเครื่อง / ไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง (มีค่าใช้จ่าย)

20.30 น. : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ -เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ ที่นั่งแบบชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินที่ใช้ไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
 3. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน)

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ

1, 000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไข

กรมธรรม์)

**การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์**

 1. ค่ามัคคุเทศผู้ชำนาญการ 1 ท่าน
 2. ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเพิ่มต่างหาก, ค่าโทรศัพท์, ค่าบริการซักรีด, ค่าของทำบุญ, ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคประจำตัว
 2. ค่าภาษีน้ำมัน กรณีที่มีการเรียกเก็บจากทางสายการบิน หลังจากที่ได้ทำการออกตั๋วไปแล้ว
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋า
 4. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
 6. ค่าห้องพักเดี่ยว ตามอัตราที่กำหนดในรายการ
 7. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ  และ สำหรับชาวต่างชาติ
 8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับ  300 บาท / ท่าน / ทริป
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในประเทศ และหรือต่างประเทศท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือ สละสิทธิ์ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทุกชนิด ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 6. ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธ

วีซ่าหรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง

 1. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง จองรถและโรงแรมที่พักในประเทศ และหรือต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 3. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 5. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย)
 7. เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ