กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

ทัวร์เขาค้อ ทุ่งแสลงหลวงภูทับเบิกภูหินร่องกล้า

รหัส 015-2599
วันที่เดินทาง
พ.ย.65 - พ.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ - พิโน่ลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก

05.30 น.   จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ. เพชรบูรณ์

06.00 น.   ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

07.00 น.   อิสระอาหารเช้า @ข้าวแกงบ้านสวน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย   นำท่านแวะร้านกาแฟ พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่

พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่ดัดแปลงมาจากตู้คอนเทรนเนอร์ ท่ามกลางวิวภูเขา 180 องศา ของเขาค้อ ที่ร้านนี้นอกจากกาแฟหอมๆ เบเกอรี่หวานๆ แล้ว ยังมีที่พักสามารถมองเห็นวิวของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจนไว้คอยบริการอีกด้วย

จากนั้นนำท่านสักการะเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท

16.30 น.   Check in เข้าที่พัก (ห้องละ 2-3 ท่าน) บริซฮิลด์โฮลเทล หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน แอร์ น้ำอุ่น)

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ZzZz …

วันที่ 2
ภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ผาชูธงและลานหินปุ่ม - เขาค้อ - Route 12 - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - พระตำหนักเขาค้อ

เช้ารับประทานอาหารเช้า (3) ณ โรงแรมที่พัก

05.30 น.   ปลุกท่านตื่นแต่เช้าตรู่ นำท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง “1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล” สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders

07.00 น.   รับปรทานอาหารเช้า (3) ณ ร้านอาหารบนภูทับเบิก

นำท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า นำท่านเดินเท้าไปยัง ผาชูธง และ ลานหินปุ่ม ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม และบนเส้นทางยังจะได้พบกับความเขียวชอุ่มของ มอสที่เขียวสดขึ้นตัดกับแนวพื้นหิน

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร@อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

นำท่านเดินทางลงจากภูหินร่องกล้า มุ่งหน้าสู่ อ.เขาค้อ

แวะพักรถที่ Route 12 นำท่านไปนั่งจิบกาแฟ พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศ ขุนเขาจังหวัดเพชรบูรณ์

นำท่านเดินทางยัง ทุ่งกังหันลม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม เนื่องจากจุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่  จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กับบรรยากาศสบายๆ ของรีสอร์ท บริซฮิลด์โฮลเทล หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน แอร์ น้ำอุ่น)

วันที่ 3
น้ำตกศรีดิษฐ์ - แทนรักทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) – พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก – พระตำหนักเขาค้อ - ไร่กำนันจุล - กรุงเทพฯ

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (6) ณ โรงแรมที่พัก

Check out ออกจากที่พัก เดินทางไป น้ำตกศรีดิษฐ์

แวะเติมคาเฟอีน และถ่ายรูปสวยๆ แทนรักทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

นำท่านสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก บนเขาค้อ เพื่อเป็นสิริมงคล

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร@เขาค้อ

นำท่านเดินทางไป พระตำหนักเขาค้อ บนยอด เขาย่า ชมแมกไม้นานาพันธุ์ และเป็นจุดสูงสุดของเขาค้ออีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

แวะซื้อของฝากที่ ไร่กำนันจุล

21.30 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 5. ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม แล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน และได้รับการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
  *การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

 1. รถโค้ช – คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน
 2. รถตู้ 9 ที่นั่ง – คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ