กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน แมนเชสเตอร์ บาธ ลิเวอร์พลู

รหัส 044-2635
วันที่เดินทาง
ก.พ.66 - พ.ค.66
ช่วงเวลา
8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,977 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง) – มหานครลอนดอน

10.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย TG โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

13.20 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบิน TG916

19.35 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชม.)

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก Ibiz London Heathrow Airport หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
หมู่บ้านไบบิวรี่ โบสถ์เซนต์แมรี่ – สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน ถ่ายรูปบ้านเกิดเช็คสเปียร์ ถนนสายช้อปปิ้ง – เมืองยอร์ค ถนนแซมเบิลส์ ตรอกไดแอกอน

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เป็นหมู่บ้านชนบทดั้งเดิมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมด้วยบ้านที่มีลักษณะกระท่อมที่สร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น้ำไหลผ่านทำให้หมู่บ้านแห่งนี้งดงามมากขึ้นไปอีก อิสระเก็บภาพความประทับใจ

โบสถ์เซนต์แมรี่ เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่บ้าน บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษอีกแห่งหนึ่ง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด-อัพอน-เอวอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)มืองที่มีความสำคัญด้านวรรณกรรมของอังกฤษ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ กวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ถ่ายรูปบ้านเกิดเช็คสเปียร์ เป็นบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้สไตล์ทิวดอร์ 2 ชั้น รอบบ้านตกแต่งด้วยสวนสไตล์อังกฤษ ต่อด้วย ถนนสายช้อปปิ้ง ที่เต็มไปด้วยร้านของฝาก คาเฟ่ มากมาย

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองยอร์ค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) ถนนแซมเบิลส์ เป็นถนนสายเก่าในยอร์ค ประเทศอังกฤษ โดยมีอาคารไม้ที่ยื่นออกมา ซึ่งบางหลังมีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่สิบสี่

Little Shambles ย่านอาคารรูปทรงแปลกตา หลังคาโย้เข้าหากัน ถนนเก่าแก่แห่ง Yorkสายนี้ ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของ ตรอกไดแอกอน ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ สำหรับคนที่เป็นแฟนภาพยนตร์ ขอแนะนำให้แวะไปยังร้านช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงอย่าง ร้าน Chocolate Heaven ซึ่งร้านช็อคโกแลตแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ด้วย

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก Novotel York Centre หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ถ่ายรูปปราสาทยอร์ค กำแพงเมือง มหาวิหารยอร์ค (ต้องการเข้าชมกรุณาแจ้งในวันจองเพิ่ม 799บ. ขึ้นหอคอย 999บ. เด็ก 3-15ปี 499บ./ท่าน เวลาอยู่ด้านใน 30นาที) - แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ช็อปของฝากสโมสร (หากต้องการเข้าสนามกรุณาแจ้งในวันจองเพิ่ม 1,799บ./ท่าน เด็ก 3-15ปี 999บ./ท่าน เวลาอยู่ด้านในประมาณ 90 นาที) - ลิเวอร์พูล ย่าน Albert Dock

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ถ่ายรูปปราสาทยอร์ค สร้างในศตวรรษที่ 13 ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่บนเนินสูง ทำให้ในปัจจุบัน หอคอยแห่งนี้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นจุดชมวิวใจกลางเมืองที่สามารถเห็นเมืองยอร์คแบบพาโนรามาเลยทีเดียว ยังมี กำแพงเมืองโบราณ ล้อมรอบที่ตั้งอยู่ในนอร์ธยอร์กเชอร์ในภูมิภาคยอร์กเชอร์และแม่น้ำฮ้มเบอร์ของอังกฤษ นครยอร์คตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำอูสและแม่น้ำฟอสส์

มหาวิหารยอร์ค (ต้องการเข้าชมกรุณาแจ้งในวันจองเพิ่ม 799บ. ขึ้นหอคอย 999บ. เด็ก 3-15ปี 499บ./ท่าน เวลาอยู่ด้านใน 30นาที) มีชื่อทางการว่า “อาสนวิหารและคริสตจักรมหานครแห่งนักบุญเปโตรในกรุงยอร์ก” เป็นคริสต์ศาสนสถานประเภทอาสนวิหาร สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 250 ปี จึงแล้วเสร็จ เดิมทีเริ่มต้นสร้างขึ้นด้วยไม้เพื่อทำพิธีศีลล้างบาปให้กับกษัตริย์แห่งนอร์ทธัมเบรีย (Northumberland) ในปี ค.ศ.627 แต่ถูกเผา ถูกทำลาย และวนสร้างใหม่เรื่อยมา จนปี ค.ศ.1100 ถูกบูรณะอีกครั้งโดยชาวนอร์มัน

เดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองที่ใหญ่อันดับ 2 รองจากลอนดอนในอดีตเป็นศูนย์กลางการปฎิวัติอุตสาหกรรม ปัจจุบันคนทั่วโลกรู้จักเมืองนี้ผ่านสโมรฟุตบอลชื่อดังอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเยี่ยมชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ช็อปของฝากสโมสร และชมความยิ่งใหญ่ของสโมสรแห่งนี้ (หากต้องการเข้าสนามกรุณาแจ้งในวันจองเพิ่ม 1,799บ./ท่าน เด็ก 3-15ปี 999บ./ท่าน เวลาอยู่ด้านในประมาณ 90 นาที) *ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสนามได้*  

นำท่านเดินทางสู่ ลิเวอร์พูล ท่าเรือรอยัลอัลเบิร์ต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของเมืองลิเวอร์พูล ด้วยสภาพตึกที่เก่าแก่แบบมีสไตล์ มีเรือโบราณ คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึกอีกมากมาย

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก Adelphi Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ตึกรอยัลลิเวอร์ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นเดอะบีเทิลส์ แม่น้ำเมอร์ซีย์ สนามแอนฟีลด์ ช็อปของฝากสโมสร (หากต้องการเข้าสนามกรุณาแจ้งในวันจองเพิ่ม 1,299บ./ท่าน เด็ก 3-15ปี 699บ./ท่าน เวลาอยู่ด้านในประมาณ 90 นาที) *ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสนามได้* - เมืองบิสเตอร์ ช้อปปิ้งบิสเตอร์เอาท์เล็ต

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ตึกรอยัลลิเวอร์ หนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่สูงที่สุดในยุโรปเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1908 มีความสูงประมาณ 322 ฟุต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ ถ่ายรูปคู่รูปปั้น The Beatles เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมาเช็คอิน

แม่น้ำเมอร์ซีย์ เป็นแม่น้ำในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ มีความยาวราว 70.33 ไมล์ ไหลผ่านตั้งแต่เมืองสต็อกพอร์ตในเกรเทอร์แมนเชสเตอร์ ไปยังอ่าวลิเวอร์พูล หลายศตวรรษแล้วที่แม่น้ำเป็นเขตแดนระหว่างแลงคาเชอร์และเชชเชอร์

นำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ ของสโมสรลิเวอร์พูล อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ช็อปของฝากสโมสร เก็บภาพความประทับใจและชมความยิ่งใหญ่ของสโมสรแห่งนี้  (หากต้องการเข้าสนามกรุณาแจ้งในวันจองเพิ่ม 1,299บ./ท่าน เด็ก 3-15ปี 699บ./ท่าน เวลาอยู่ด้านในประมาณ 90 นาที) *ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสนามได้*

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ เมืองบิสเตอร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) อิสระช้อปปิ้ง บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต สวรรค์ของแหล่งนักช้อป มีสินค้าแฟชั่นมากมายให้เลือก ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแฟชั่น เช่น Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อีกทั้งยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ให้ท่านได้เลือกลิ้มลอง

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก Holiday Inn Express Bicester หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เมืองมรดกโลกบาธ โรงอาบน้ำโรมัน ร้านแซลลี่ลันน์ - สโตนเฮ้นจ์ - ลอนดอน ย่านไนท์บริดจ์ ห้างแฮรอดส์

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองมรดกโลกบาธ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เป็นเมืองที่มีฐานะนครในมณฑลซัมเมอร์เซตในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ บาธตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนไปทางตะวันตก 156 กิโลเมตร และจากบริสตอลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 21 กิโลเมตร บาธมีประชากรทั้งหมดประมาณ 80,000 คน บาธได้รับพระราชทานฐานะเป็น “นคร” โดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 ในปี ค.ศ. 1590

โรงอาบน้ำโรมัน สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ ปัจจุบันน้ำพุร้อนนี้ก็ยังมีปริมาณนับล้านนับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมิระดับ 45-46 องศาเซลเซียส ซึ่งหลักฐานบ่อน้าพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่นี้ ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 ให้ท่านได้ชิมน้ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น

Sally Lunn’s ร้านขนมปังในตำนานที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองบาธ ประเทศอังกฤษ แถมพ่วงหนึ่งตำนานคือหนึ่งในตึกเก่าที่สุดในเมืองเช่นกันสร้างปี1482 ส่วนตัวร้านเปิดมาตั้งแต่ปี1680 เจ้าของร้านSally Lunn คิดค้นขนมปังทรงกลมด้านนอกหนาด้านในเนื้อนุ่มเป็นคนแรกในเมืองแห่งนี้

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชม สโตนเฮนจ์ โบราณสถานลึกลับ 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลกประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้น เมื่อประมาณ 3,000ปี ก่อนศริตกาล

นำท่านเดินทางสู่ ลอนดอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)   ย่านไนท์บริดจ์ ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมสถานที่ช้อปปิ้งมากมาย ทั้งร้านค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ห้างสรรพสินค้าสุดหรูอย่าง ห้าง Harrods และ Harvey Nichols รวมถึงดีไซน์เนอร์เจ้าของแฟชั่นดังบนถนน Sloane ซึ่งก็เหมาะกับคนที่กำลังมองหาสินค้าแบรนด์หรูหราและแฟชั่นอินเทรนด์ที่เพิ่งจะขึ้นเวทีแฟชั่นเป็นที่สุด แถมบรรดาห้างร้านต่างๆ ก็ล้วนมีการออกแบบตกแต่งได้อย่างสวยงาม โดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างมากอีกด้วย จึงเหมาะกับการมาเที่ยวชม ช้อปปิ้งและถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจำดีๆ มากทีเดียว

ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอดส์ ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และหรูหราที่สุดในโลก ก่อตั้งเมื่อปี 2377 ภายในห้างตกแต่งได้อย่างสวยงามและหรูหราไฮเอน และยังมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกช้อปถึง 300 กว่าร้าน

ค่ำ   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

พัก Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮรี่พอตเตอร์ - หอคอยลอนดอน ทาวเวอร์บริด - เลสเตอร์สแควร์ ถนนช้อปปิ้งรีเจ้นท์สตรีท อ็อกฟอร์ดสตรีท

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ Warner Brother Studio ชมสถานที่จำลองการถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องดัง Harry Potter พร้อมสำรวจฉากต่างๆ ที่ใช้จริงในภาพยนตร์ เช่น ฮอกส์วอตส์ ตรอกไดอากอนและซอนพรีเว็ตและอีกมากมาย ซึ่งจะได้เห็นหมวกคัดสรรของจริงที่ใช้พิจารณาว่าเหล่านักเรียนควรอยู่บ้านไหนในภาคแรก และฉากการจาลองเหตุการณ์ต่างๆ จากภาพยนตร์ดังและห้องต่างๆ พร้อมกับกิจกรรมตามอย่างภาพยนตร์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณหน้าบ้านหลังเก่าของแฮร์รี่ในซอยพรีเว็ต รวมถึงเลือกซื้อสินค้าเป็นที่ระลึก ให้ท่านถ่ายรูปกับ สถานี Kings Cross 9 ¾ สถานที่หนึ่งในการถ่ายทาภาพยนตร์เรื่องดังแฮรี่ พ็อตเตอร์

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หอคอยลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมป์ จากนั้นถ่ายรูปกับ Tower Bridge สะพานข้ามแม่น้ำเทมป์ที่สามารถยกเปิด – ปิดได้

เลสเตอร์สแควร์ ศูนย์รวมความสนุกสนานและความบันเทิงใจกลางกรุงลอนดอน ย่านที่เต็มไปด้วยโรงหนัง โรงละครเวลา ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้งและผับ บาร์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีการจัดอีเว้นท์อย่างสวยงามน่าเที่ยวชมในทุกๆ เทศกาลอีกด้วย

ถนนช้อปปิ้งรีเจ้นท์สตรีท ถนนช้อปปิ้งแบรนด์หรูและแบรนด์ทั่วไปในลอนดอน เป็นสถานที่ตั้งของร้านค้าชื่อดังระดับโลก เช่น ทอรี เบิร์ช (Tory Burch), เบอร์เบอรี่ (Burberry), โค้ช(Coach), เคท สเปด นิวยอร์ก (Kate Spade) และ เค ครูว์ ไวล์ (J. Crew. While) ตั้งอยู่ริมสองข้างทางบนถนนรีเจ้นท์ สตรีท

ถนนออกซ์ฟอร์ด เป็นถนนช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของกรุงลอนดอนมีร้านค้าประมาณ 300 ร้านทั้งแบรนด์ราคาถูก ไปจนถึง แบรนด์เนม หรูหรา

ค่ำ   แนะนำ เมนู เบอร์เกอร์&ล็อบสเตอร์ (กรุณาแจ้งในวันจองก่อนเต็มเพิ่ม 2,999บ./2ท่าน)

วันที่ 7
ตลาดเช้าลอนดอนโบโร่มาร์เก็ต ถ่ายรูปเดอะชาร์ดทาวเวอร์ วิหารเวสต์มินสเตอร์ อาคารรัฐสภา หอนาฬิกาบิ๊กเบน ลอนดอนอาย จัตุรัสทราฟัลการ์ พระราชวังบัคคิงแฮม - ย่านไชน่าทาวน์ - ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ตลาดเช้าลอนดอนโบโร่มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี เป็นสวรรค์ของนักชิมเต็มไปด้วยอาหารเครื่องดื่มทุกชนิด เช่นอาหารทะเลสดๆ เค้ก ชิส ผลไม้ ของน่ากินเต็มไปหมด แถมยังมีร้านของฝากให้ติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย ถ่ายรูปเดอะชาร์ด ตึกที่สูงที่สุดในยุโรปตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนด้วยความสูงถึง 1,016 ฟุต

ชมวิหารเวสต์มินสเตอร์ เป็นวิหารที่เก่าแก่ได้รับการสถาปนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1065 และยังเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสของราชวงศ์ระหว่างเจ้าหญิงอลิชาเบธ กับ เจ้าฟ้าชายฟิลิป และเจ้าชายวิลเลียม กับ องค์หญิงเคท

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภา หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นความภาคภูมิใจของชาวลอนดอน แลนมาร์คที่คนทั่วโลกรู้จักและใฝ่ฝันว่าจะต้องมาเช็คอินให้ได้สักครั้งนึงในชีวิต

เที่ยง   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

ลอนดอนอาย ชิงช้าสวรรค์ที่สร้างด้วยโครงเหล็กค้ำเพียงข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลก

จัตุรัสทราฟัลการ์ เป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองลอนดอน ตั้งอยู่บริเวณหน้า The National Gallery สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1830 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของยุทธนาวีทราฟัลการ์และสงครามวอเตอร์ลูระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1805 ซึ่งลักษณะเด่นของจัตุรัสทราฟัลการ์ก็คือ มีเสาหินที่เป็นอนุสาวรีย์ เนลสันตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลาง โดยที่มีสิงโต 4 ตัวทำจากโลหะที่หลอมจากปืนใหญ่ที่ปลดประจำการแล้ว

พระราชวังบัคคิงแฮม เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์อังกฤษภายหลังการเสด็จขึ้นครองราชย์ของ พระนางเจ้าวิตอเรีย ในปี ค.ศ. 1837 ปัจจุบันเป็นประทับของ พระราชินีอลิซาเบธที่ 2 อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน

London Chinatown หรือที่หลายคนเรียกกันว่า “โซโห” เป็นที่ตั้งของย่านคนจีนกลางมหานครลอนดอน ที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อของจีน รวมไปถึงร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ของจีน

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนฮีทโธรว์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน

21.35 น.   เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย TG เที่ยวบินที่  TG 917

วันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.00 น.   เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำสุดประทับใจ

เงื่อนไข

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ