กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

ทัวร์หลีเป๊ะ ข้ามกาลเวลา หาพันยอด

ทัวร์หลีเป๊ะ
รหัส 018-2358
วันที่เดินทาง
ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ – สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – ดำน้ำ ชมทะเลรอบเกาะหลีเป๊ะ – เกาะหลีเป๊ะ

04.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ (กรุณานำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย)

06.00 น.   ออกเดินทางสู่ จ.สงขลา โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD70

07.25 น.   ถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยทีมงานมัคคุเทศก์คอยให้การต้อนรับ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

10.30 น.   เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา พร้อมลงเรือสปีดโบ๊ทเมย์เดินทางสู่เกาะตะรุเตา

11.30 น.   บริการอาหารกลางวัน (1) แบบปิกนิก

บ่าย   เดินทางสู่ ร่องน้ำจาบัง ดำน้ำชมความสวยงามของปะการัง 7 สี ปะการังอ่อนที่สวยที่สุดในโลก ได้เวลานำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความมหัศจรรย์ของ “เกาะหินงาม” ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของ “UNSEEN IN THAILAND” มหัศจรรย์แห่งหาดหินงามหนึ่งเดียวในโลกพร้อมดำน้ำชมอาณาจักรปลาการ์ตูน

นำท่านดำน้ำชมอาณาจักรปะการังเขากวาง หลากสีสัน และฝูงปลาสวยงามนานาชนิดเพลิดเพลินกับความ งดงามของหาดทรายขาวเกาะราวี

ได้เวลานำท่านล่องเรือสู่ เกาะอาดัง เล่นน้ำบริเวณชายหาดทรายขาวเนียนละเอียด

เย็น   ถึงเกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าสู่ที่พักบนเกาะ BUNDHAYA RESORT จัดเก็บสัมภาระ ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำบริเวณชายหาด สัมผัสธรรมชาติยามเย็นชมพระอาทิตย์อัสดง กลางทะเลอันดามัน

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ (2) หลังอาหารค่ำ อิสระ ณ LIPEH WALKING STREET ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ และสนุกสนานการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมายในถนนคนเดินอันดามัน

20.00 น.   จากนั้นเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2
เกาะหลีเป๊ะ – ปราสาทหินพันยอด

07.00 น.   บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเช้าอิสระกับการพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ

10.00 น.   นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามัน

12.00 น.   ออกเดินทางสู่ ปราสาทหินพันยอด ระหว่างทางชมทิวทัศน์ และความงามของจันผาพันปี สาหร่ายแดง อ่าวตะโละบิแต และอ่าวหินงาม ปราสาทหินพันยอด เป็นภูเขาหินปูนที่อยู่ในยุคออโดวิเชียนมีอายุเก่าแก่กว่า 488 ล้านปี และเป็นพื้นที่ได้ถูกประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลก แห่งแรกของประเทศไทย จุดเด่นของปราสาทหินพันยอด คือลักษณะหินที่เป็นเหมือนยอดปราสาทขนาดใหญ่เป็นหินแนวสันเขาโอบล้อมเป็นวงกลมคล้ายป้อมปราการในทะเลซึ่งผืนน้ำเป็นสีเขียวมรกต และมีช่องให้เรือคายัคพายลอดเข้าไปด้านในได้อีกด้วย บริการอาหารกลางวัน (4) แบบปิกนิก

เย็น   เดินทางสู่ที่พักบริเวณปาบารา พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ (5) ณ ร้านอาหาร

20.00 น.   จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
ปากบารา – สะพานข้ามกาลเวลา – ตลาดกิมหยง – กรุงเทพฯ

08.00 น.   บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารภายในที่พัก

เช้า   นำท่านเดินทางสู่ “เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย” ซึ่งขณะนี้ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนครอบคลุมพื้นที่เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทย ชมความมหัศจรรย์ของเขาโต๊ะหงาย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เขาลูกนี้มีหน้าผาริมทะเลที่สูงชัน ซึ่งมีปรากฏการณ์ธรรมชาติปรากฏอยู่ในบริเวณช่วงหนึ่งของหน้าผา กับการชนกันหรือรอยสัมผัสของหิน 2 ยุค คือหินทรายสีแดงแห่งยุคแคมเบรียน (542-488 ล้านปี) และ หินปูนสีเทาแห่งยุคออร์โดวิเชียน (488-444 ล้านปี) ที่เกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกกระทำให้หิน 2 ยุคเคลื่อนตัวมาชนกัน ปัจจุบันทางอช.หมู่เกาะเภตรา ได้ทำสะพานเดินศึกษาธรรมชาติเลียบหน้าผาดังกล่าว ให้ผู้สนใจได้เดินไปเที่ยวชมบริเวณรอยสัมผัสของหิน 2 ยุค จึงเปรียบเสมือนเรากำลังเดินก้าวข้ามกาลเวลาจาก (หิน) ยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

บ่าย   นำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมายบริเวณ ตลาดกิมหยง จากนั้นเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

18.20 น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD507

19.45 น.   ถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินนกแอร์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
 • ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 รอบ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีดค่า – โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

เงื่อนไขการชำระเงิน :

สำหรับการจองกรุณาชำระเต็มจำนวน ณ วันที่ทำการจอง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, ชุดสุภาพสำหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. กรณีใช้สิทธิ์จอง และชำระเงินผ่านแอพเป๋าตัง ในโครงการทัวร์เที่ยวไทย หลังชำระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 4 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ