กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สวรรค์แห่งยุโรป

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
รหัส 044-1738
วันที่เดินทาง
ต.ค.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
66,777 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอาบูดาบี (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

18.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  สายการบินเอทิฮัด  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

21.05 น. : ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอาบูดาบีโดยเที่ยวบินที่ EY 407

00.30 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 2
ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ - เมืองชัฟเฮาเซิน – น้ำตกไรน์ - กรุงเบิร์น - มหาวิหารกรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล – City of Fountain - บ้านไอน์สไตน์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเก่าเบิร์น – โลซานน์

02.30 น. : ออกเดินทางสู่เมืองซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเที่ยวบินที่ EY 073

05.50 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.)

นําท่านเดินทางสู่ เมืองชัฟเฮาเซิน เมืองเล็กอันเงียบงบ แต่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์อันดึงดูด ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์เเลนด์บรรยากาศในเเบบชนบทของสวิตเซอร์เเลนด์ที่เงียบสงบเเต่เเฝงไว้ด้วยความเก่า

น้ำตกไรน์ ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งเมื่อราว 17,000 ปีที่แล้ว เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยในช่วงฤดูร้อนจะมีน้ำมากถึง 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

เดินทางสู่ กรุงเบิร์น เป็นเมืองหลวง และตั้งอยู่ใจกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความโดดเด่นอย่างน่าประทับใจของเมืองเก่าสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลาง ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นตัวอย่างผังเมืองของสมัยกลางที่ดีมากที่สุดในทวีปยุโรป นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารกรุงเบิร์น เป็นโบสถ์สไตล์กอธิกสร้างขึ้นปี ค.ศ.1421

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม บ่อหมีสีน้ำตาล สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบว่าเบิร์นแห่งนี้คือเมืองหมี ต้นกำเนิดมาจากหมีสีน้ำตาล 4-5ตัว อาศัยอยู่ภายในริมบ่อฝั่งแม่น้ำอาเรอ

อิสระให้ท่านตามล่าหาน้ำพุเก่าแก่ 11 จุด ณ City of Fountain ถ่ายรูปกับ บ้านไอน์สไตน์ เป็นที่ อัลเบิร์ตไอนัสไตน์ นักดาราศาสตร์ชื่อก้องโลกชาวเยอรมันใช้คิดค้นวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภาพในการวางรากฐาน ฟิสิกส์ สมัยใหม่ถูกเขียนขึ้นที่นี่ ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ย่านเมืองเก่า Old Town ชมอาคารบ้านเรือนแบบยุคกลางที่สร้างด้วย หินทราย

เมืองโลซานน์ เป็นเมืองหลวงของรัฐโว (Vaud) มีลักษณะเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ ห่างจากกรุงเจนีวาประมาณ 60 กิโลเมตร  มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ด้วยมีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองจะพูดภาษาฝรั่งเศส เพราะเมืองโลซานน์อยู่ใกล้กับชายแดนประเทศฝรั่งเศส สภาพบ้านเรือนของโลซานน์เต็มไปด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงสมัยศตวรรษที่ 12-14 บรรยากาศเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย มีระบบรถไฟฟ้าใต้ดินให้บริการอย่างทั่วถึง เป็นศูนย์กลางกีฬาโอลิมปิกที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และยังเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคผลิตไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ด้วย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นเขากอร์เนอร์แกรต (ไม่รวมตั๋วหากสนใจกรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 2,999บ./ท่าน) – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – หมู่บ้านเซอร์แมท

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ เซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศ ยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันชื้อเพลิงมีเพียงรถม้าและรถไฟฟ้าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในเมืองนี้

จากนั้นนั่งรถไฟสู่ยอดเขากอร์เนอร์แกรต (ไม่รวมตั๋วหากสนใจกรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 2,999บ./ท่าน) เพื่อ ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น โดยสถานีรถไฟตั้งอยู่ในเมืองเซอร์แมท สถานีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปี สถานีที่อยู่ด้านบนสุดของยอดเขากอร์เนอร์แกรต เราสามารถถ่ายรูปคู่กับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ได้อย่างสวยงาม

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

หมู่บ้านเซอร์แมท เต็มไปด้วยร้านค้า ของฝากที่ระลึกร้านอาหารชื่อดัง ถนนช้อปปิ้ง โบสถ์ประจำเมือง และจุดถ่ายรูป เขาแมทเทอร์ฮอร์น อิสระให้ท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ช้อปปิ้ง เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4
รถไฟกลาเซีย เอ็กซ์เพรส - เมืองบริก - พระราชวังสต็อคคาลเปอร์ - เลาเทอร์บรุนเนิน - น้ำตกสเตาบ์บัค - ทะเลสาบเบรียซ์ - หมู่บ้านอิเซลท์วาลด์ - อินเทอร์ลาเคิน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก (Glacier Express) เป็นรถไฟที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งรถไฟสายนี้จะเริ่มที่ เมืองเซอร์แมตต์(Zermatt) ที่ตีนเขาแมตเทอร์ฮอร์น แล้วแล่นผ่าน เมืองบริก (Brig), เมืองอันเดอร์แมต (Andermatt), เมืองโอเบอร์รัลพ์พาส (Oberalppass), เมืองคูร์ (Chur) ระยะทาง 274 กิโลเมตร ใช้เวลาวิ่งถึง 8 ชั่วโมง ด้วยความทันสมัยของรถไฟ ขบวนตู้โดยสารปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่ ทาด้วยสีแดง มีหน้าต่างใสขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบให้เป็นแบบพาโนรามา เพื่อให้สามารถชมวิวได้รอบด้าน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบริก หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า บริก-กลิส เป็นเมืองประวัติศาสตร์และเทศบาลในเขตบริก ในรัฐวาเลในสวิตเซอร์แลนด์ ชม พระราชวังสต็อคคาลเปอร์ เป็นปราสาทในBrig-Glisประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นระหว่างปี 1658 ถึง 1678 โดย Kaspar Stockalper พ่อค้าผ้าไหมแห่งเมือง Brig พระราชวัง Stockalper เป็นอาคารส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ในขณะนั้น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่มีความสำคัญระดับชาติ.

เดินทางสู่ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน อยู่ในเมืองเมืองอินเทอร์ลาเคิน รัฐแบร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงชัน แถมยังมีน้ำตก น้ำตกสเตาบ์บัค ไหลลงมาจากหน้าผา ยิ่งทำให้ทัศนียภาพของหมู่บ้านแห่งนี้สวยอลังการมากขึ้นไปอีก เป็นเรื่องที่น่าอิจฉาชาวเมืองที่นี่จริง ๆ เพราะเหมือนได้ชมวิวน้ำตกตลอด 24 ชั่วโมง

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

ทะเลสาบเบรียนซ์ ทะเลสาบสีฟ้าอมเขียวที่มีหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่ริมฝั่ง พวกเราสามารถไปเดินเล่น หรือขี่จักรยานตามเส้นทางริมทะเลสาบได้เลย บอกเลยว่าบรรยากาศดีสุด เดินเพลินเลยทีเดียว

หมู่บ้านอิเซลท์วาลด์ หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่สวยงามจนได้รับฉายาว่า ‘ไข่มุกแห่งทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) ใน Bernese Oberland’ หมู่บ้านมีลักษณะเป็นแหลมยื่นมาในตัวทะเลสาบ มีปราสาทเก่าแก่ Schloss Seeburg ตั้งตระหง่านสวยงามอยู่ที่ปลายแหลม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลาเคิน เมืองที่มีทิวทัศน์อันงดงาม อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์อันสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตามถนน HIGH STREET แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ PATEK PHILIPPE,ORIS,TISSOT,TAG HEUER เป็นต้น ช็อคโกแลต,มีดพับ VICTIORINOX ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก,เครื่องหนังแบรนด์เนม,นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษี เคียร์ชโฮฟเฟอร์

ค่ำ : บริการอาหารค่ำมื้อพิเศษ เมนู “ฟองดู”

วันที่ 5
เมืองแองเกิลเบิร์ก - ขึ้นกระเช้า360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้าน้ำแข็งพันปี - สะพานแขวนบนหน้าผา - ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก Casagrande–สิงโตแห่งลูเซิร์น–ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าลูเซิร์น-ซูริค

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้า360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส เป็นกระเช้าแห่งแรกของโลกที่หมุนรอบตัวเองได้ 360 องศา เพื่อให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางมุ่งสู่ ยอดเขาทิตลิส ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี สำรวจ ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี ถ่ายรูปกับช่วงเวลามหัศจรรย์ไปกับ สะพานแขวนบนหน้าผา ที่อยู่สูงที่สุดในยุโรปเชื่อมระหว่างยอดเขายาวประมาณ 98 เมตร อิสระให้ท่านสนุกกับกิจกรรมสุดมันซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ เช่น ไอซ์ไฟล์เออร์, กิจกรรมลานสกี, สโนว์ทูบบิ้ง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในรายการทัวร์)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ที่ผสมผสานความคลาสสิคของเมืองเก่าโบราณและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน

สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที่มีอายุกว่า 800 ปี อันมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งสะพานไม้แห่งนี้มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น้ำ “รอยส์” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี

BUCHERER SHOP ร้านขายนาฬิกาที่ดังที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์นาฬิกา เช่น Rolex, SWATCH, TISSOT, PIAGET, TAGHeuer, TUDOR, LONGINES, RADO, ROGER DUBUIS, IWC และข้างนอกห้างสามารถเดินช็อปกัน บริเวณรอบๆ เป็นร้านนาฬิกา และขายขนม(ของฝาก) และที่ระลึกร้านดังอย่าง

ร้านของฝาก Casagrande ห้ามพลาดที่จะช้อปปิ้งร้านนี้เพราะของที่ระลึกจากสวิสมากมาย อาทิ เช่น นาฬิกานกกาเหว่า มีดทหารสวิส (แกะสลักฟรีเมื่อซื้อ) นาฬิกา เสื้อผ้า ช็อคโกแลต และอื่นๆอีกมาก

สิงโตแห่งลูเซิร์น เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงเหล่าทหารในความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ภักดีที่เสียชีวิตในหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านเมืองเก่าลูเซิร์น นำท่านเดินทางสู่ ซูริค เพื่อเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ : แนะนำอาหารค่ำ ย่านลูเซิร์น

วันที่ 6
ท่าอากาศยานซูริค– ท่าอากาศยานอาบูดาบี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน

10.30 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอาบูดาบี โดยเที่ยวบิน EY 074

19.30 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)

21.45 น. : เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน EY 402

วันที่ 7
ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง)

07.20 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

ช่วงเดินทาง
01/12/2022 07/12/2022
จำนวน
ราคา
66,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สวรรค์แห่งยุโรป
เดินทาง 01/12/2022 07/12/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 64,777.- ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 15,777.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

ช่วงเดินทาง
02/12/2022 08/12/2022
จำนวน
ราคา
69,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สวรรค์แห่งยุโรป
เดินทาง 02/12/2022 08/12/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 67,777 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 15,777.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

ช่วงเดินทาง
24/12/2022 30/12/2022
จำนวน
ราคา
69,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สวรรค์แห่งยุโรป
เดินทาง 24/12/2022 30/12/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 67,777 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 19,777 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • เม.ย.66
  • 6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 61,999 บาท
  • มี.ค.66
  • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 13,990 บาท
  • ม.ค.66 - ก.พ.66
  • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 36,999 บาท