กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว
รหัส 060-1592
วันที่เดินทาง
ก.ค.65 - ก.ย.65
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - หนองคาย

19.30         คณะเจอกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง

20.00        ออกเดินทางสู่ จ.หนองคาย โดยรถไฟด่วนพิเศษ หมายเลขขบวน CNR 25   พักค้างคืนบนรถไฟ (N1) ***รถไฟตู้นอนชั้น 2***

วันที่ 2
หนองคาย - เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง

06.25        ถึงสถานีรถไฟหนองคาย

เช้า       บริการอาหารเช้า

หลังอาหารเข้า นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองไปยัง สปป.ลาว นครเวียงจันทน์ นำท่านเข้าชม นมัสการ พระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างใน สมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ และ พระอรหันต์ 5  องค์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าไว้ในองค์พระธาตุ เดิมเป็น พระธาตุองค์เล็ก ๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้นำ พาประชาชน  สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้จนถึงปัจจุบันนี้ สวยงามและ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในประเทศลาว

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย       ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรม ผสมผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติ ที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองมาทุกยุคทุกสมัย ชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง นำชมวัดสีสะเกด หรือ วัดสตสหัสสาราม กับ หอคำ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน วัดสีสะเกดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2094 โดยพระเจ้าโพธิสารราช พระบิดาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ในพุทธศตวรรษที่ 16 สาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดสีสะเกดเพราะอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวง พระเจ้าแผ่นดินลาวทุกพระองค์นับแต่พระเจ้าโพธิสารราชผู้สร้างนครหลวงเวียงจันทน์ ทรงบรรทมหันศีรษะมาทางวัดนี้เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย เพราะมีพระพุทธรูปสำคัญของล้านช้างประดิษฐานอยู่หลายองค์ รวมทั้งพระแก้วมรกตที่ทรงอัญเชิญไปจากเชียงใหม่  ดังนั้นวัดนี้จึงถูกเรียกว่า “วัดสีสะเกด”  คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงบรรทมหันพระเศียร(ศีรษะ)ไปยังที่ตั้งวัด ดุจพระสารีบุตรนอนหันศีรษะไปในทิศที่พระอัสชิอยู่  ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว Hor Phra Kaew Museum ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูก อันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก(ร. 1) เมื่อปี ค.ศ. 1778 นำท่านเข้านมัสการวัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดที่คนลาวเคารพนับถือ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเวียงจันทน์

16.05        นำท่านเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงไปยังหลวงพระบาง

17.01        เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

อิสระให้ท่านได้เดินช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืด เป็นตลาดที่ ชาวบ้าน นำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม  อาทิ โคมไฟกระดาษสา กระเป๋าปัก ผ้าปัก เครื่องเงิน ฯลฯ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Villa Sanesouk  หรือเทียบเท่า (N2)

วันที่ 3
หลวงพระบาง

05.00        ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว (ไม่รวมค่าข้าวเหนียวเพื่อใส่บาตร ต้องจ่ายเพิ่มกรณีต้องการใส่บาตรท่านละ 100 บาท) ข้ากับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูปซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอัน สงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้างและนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ให้ท่านได้ซื้อของที่ระลึก

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัวพระราชวังได้อย่างลงตัว เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่พระราชวังหลวงพระบางจวบจนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีข้าวของเครื่องใช้ของเจ้ามหาชีวิตลาวจัดแสดงไว้ให้เข้าชม  นำชม วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง “หลังคาปีกนก” 3 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102- 2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพื้นบ้านสวยงาม นำท่านเที่ยวชม วัดวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว่ำ คล้ายสถูปฟองน้ำที่สาญจีประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย       นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงชี Kuang Xi Waterfall ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้น เกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก นำท่านแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อมีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้าและยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย นำท่านเดินขึ้นบันได 328  ขั้นสู่ พระธาตุพูสี Phou Si Mountian สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปาพูสี นี้หมายถึง “พูสี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุมองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคานยอดสูงสุดของพูสี อยู่บน     พื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเย็นแบบนี้แสงแดดจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุสามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอบเลยทีเดียว จากนั้นอิสระให้ท่านมีเวลาเดินเล่นชมบรรยากาศย่านเมืองเก่าหลวงพระบาง

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Villa Sanesouk  หรือเทียบเท่า (N3)

วันที่ 4
หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - หนองคาย - กรุงเทพฯ

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางเพื่อชมวิธีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำโขงที่ บ้างซ่างไห ที่มี     อาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าโรงขาย ทั้งยังเป็นแหล่งรวมสินค้าจำพวกผ้าทอ ที่ทอเป็นลายสวยงามหลากหลายวางเรียงโชว์นักท่องเที่ยว นำท่านลงเรือเพื่อเดินทางไปถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำที่อยู่บนหน้าผาริมน้ำโขง โดยจะมีทั้งถ้ำบนและถ้ำล่าง ในสมัยก่อนเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก แต่ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนกว่าพันองค์พบกับความสวยงาม และความลึกลับของถ้ำ โดยที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ลาวใช้ทำพิธีกรรมต่างๆมาแต่ครั้งโบราณ

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

13.30        โดยสารรถไฟความเร็วสูงกลับสู่เวียงจันทน์

15.35        เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองเวียงจันทน์ แวะร้านดิวตี้ฟรี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคาถูก จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเพื่อกลับสู่ประเทศไทย เมื่อถึงฝั่งไทย อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่น ซื้อของกินของฝากที่ตลาดอินโดจีน

ค่ำ        อิสระอาหารค่ำ  ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนานีรถไฟหนองคาย

19.40        เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยรถไฟขบวนด่านพิเศษ ขบวนที่ CNR26  พักค้างคืนบนรถไฟ (N4)

วันที่ 5
กรุงเทพฯ

06.00        เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าพาหนะและรถโค้ชในการเดินทางตามรายการ
 2. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือแยบเท่า
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าประกันภัยการเดินกลุ่ม
 6. ค่ามัคคุเทศก์ชาวลาวที่เชี่ยวชาญการนำทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปเจ้าหน้าที่บริการ จำนวน 800 บาท/ ท่าน ต่อท่านตลอดทริป
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สถานีรถไฟ และโรงแรมทุกแห่ง
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย
 8. ค่าข้าวเหนียวเพื่อใส่บาตรข้าวเหนียว ท่านละ 100 บาท ชำระกับไกด์ลาว)
 9. รายการทัวร์นี้ คณะเดินทางที่ 8 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วยกับคณะ
  กรณีต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท/ท่าน
  ** ค่าทิปโปรดชำระกับเจ้าหน้าที่ที่ สถานีรถไฟ ณ วันเดินทาง รวมทั้งสิ้น 800 บาท ต่อท่าน**

**** ราคาพักเดี่ยว เป็นราคาพักเดี่ยวโรงแรม 2 คืน ที่หลวงพระบางเท่านั้น กรณีท่านต้องการพักเดี่ยวบนรถไฟ กรุณาติดต่อเจ้าที่ ****

งื่อนไขการจอง

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 7,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และใบรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม (สามารถทำขอได้ใน Application หมอพร้อม)
 3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

 1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันจากการยกเลิกของท่านอันมีผลต่อท่านอื่นๆของคณะ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 5,000 – 30,000 บาท  แล้วแต่กรณี
 2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีที่เกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ เนื่องจากอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขนี้แล้วเมื่อได้ตัดสินใจจองทัวร์ หรือชำระมัดจำ
 3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ อาทิ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 4. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้าออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
 2. โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี จอร์เจีย ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ช่วงเดินทาง
07/07/2022 11/07/2022
จำนวน
ราคา
11,900.- บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
เดินทาง 07/07/2022 11/07/2022
*** พักเดี่ยว 2,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

ช่วงเดินทาง
21/07/2022 25/07/2022
จำนวน
ราคา
11,900.- บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
เดินทาง 21/07/2022 25/07/2022
*** พักเดี่ยว 2,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

ช่วงเดินทาง
27/07/2022 31/07/2022
จำนวน
ราคา
12,900.- บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
เดินทาง 27/07/2022 31/07/2022
*** พักเดี่ยว 2,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

ช่วงเดินทาง
28/07/2022 01/08/2022
จำนวน
ราคา
12,900.- บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
เดินทาง 28/07/2022 01/08/2022
*** พักเดี่ยว 2,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

ช่วงเดินทาง
11/08/2022 15/08/2022
จำนวน
ราคา
12,900.- บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
เดินทาง 11/08/2022 15/08/2022
*** พักเดี่ยว 2,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

ช่วงเดินทาง
18/08/2022 22/08/2022
จำนวน
ราคา
11,900.- บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
เดินทาง 18/08/2022 22/08/2022
*** พักเดี่ยว 2,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

ช่วงเดินทาง
25/08/2022 29/08/2022
จำนวน
ราคา
11,900.- บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
เดินทาง 25/08/2022 29/08/2022
*** พักเดี่ยว 2,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

ช่วงเดินทาง
01/09/2022 05/09/2022
จำนวน
ราคา
11,900.- บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
เดินทาง 01/09/2022 05/09/2022
*** พักเดี่ยว 2,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

ช่วงเดินทาง
08/09/2022 12/09/2022
จำนวน
ราคา
11,900.- บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
เดินทาง 08/09/2022 12/09/2022
*** พักเดี่ยว 2,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

ช่วงเดินทาง
15/09/2022 19/09/2022
จำนวน
ราคา
11,900.- บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
เดินทาง 15/09/2022 19/09/2022
*** พักเดี่ยว 2,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

ช่วงเดินทาง
22/09/2022 26/09/2022
จำนวน
ราคา
11,900.- บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
เดินทาง 22/09/2022 26/09/2022
*** พักเดี่ยว 2,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • พ.ย.65 - มี.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,977 บาท
 • เม.ย.66
 • 7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 67,900 บาท
 • เม.ย.66
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 48,888 บาท