กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

ทัวร์ภูฏาน Hotel selected

รหัส 075-9055
วันที่เดินทาง
มค.65 - ธค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
99,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู

11.00 น.     พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 เคาน์เตอร์ J สายการบินดรุ๊กแอร์

13.40 น.     ออกเดินทางสู่ภูฏาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB 151

15.55 น.     (เวลาท้องถิ่นภูฏาน ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ช.ม.) ถึง สนามบินพาโร (Paro International Airport) เมืองหน้าด่านในหุบเขาแสนสวย ที่มีภูมิประเทศเหมาะที่สุดในการก่อสร้างสนามบินของภูฏาน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ ให้ท่านแลกเงินงุลดรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร

จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) (ระยะทาง65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) ระหว่างทางแวะถ่ายรูป 2 สถานที่

 • สำนักสงฆ์ตัมโช (Tamchoe Monastery) ที่มีสะพานแขวนทอดข้ามแม่น้ำซึ่งสร้างโดยพระโยคีลามะ ในศตวรรษที่ 15
 • เจดีย์สามองค์ริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งเป็นเจดีย์แบบทิเบต ภูฏาน และเนปาลที่จุดบรรจบของแม่น้ำพาชูกับแม่น้ำทิมพูชู ที่บริเวณด่านชูซอม (Chuzom)

จากนั้น เดินทางต่อท่ามกลางทิวทัศน์แสนสวยแปลกตา สู่นครหลวงทิมพู ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,350 เมตร

นำเข้าชมภายใน ทิมพู ซอง (Thimpu Dzong) หรือมีชื่อเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นป้อมปราการที่ตั้งของสำนักพระราชวัง และทำเนียบรัฐบาล มีห้องทำงานมาก กว่า 100 ห้อง ในส่วนของมหาอารามนั้นจะมีตำหนักที่ประทับฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ในส่วนของซองแห่งนี้จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ได้เฉพาะในส่วนของบริเวณวัด ซึ่งที่ในโบสถ์มีพระประธานเป็นพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี พระโพธิสัตว์ ท่านคุรุปัทมสัมภวะ และท่านซับดรุง งาวัง นัมเกลซึ่งเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าจนเกิดเป็นประเทศภูฏาน

พิเศษ นำชมนาฏศิลป์ภูฏานในชุดระบำหน้ากากที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ ชมการเต้นรำพื้นเมืองของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศ (10 ท่านขึ้นไป)

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร The Zone ที่เป็นที่นิยมของชาวภูฏาน เลือกเมนูเองได้

ที่พัก Dusit D2 (มาตรฐานโรงแรมดุสิตธานี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง หรือ TERMALINCA RESORT (โรงแรมตั้งอยู่ริมแม่น้ำทิมพู สร้างสไตล์ภูฏาน และมีสวนให้เดินเล่นชมบรรยากาศริมน้ำ)

วันที่ 2
ทิมพู - ปูนาคา - ทิมพู

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางเข้าสู่เขตเทือกเขาสูงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนกึ่งป่าดงดิบ จนถึงช่องเขา “โดชูลาพาส” (Dochula Pass) หรือช่องเขาศิลาที่มีระดับความสูง 3,145 เมตร

นำชมสถูป ดรุค วังเกล (Druk Wangyel Chorten) 108 องค์ ที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระราชินี อะชิ ดอร์จิ วังโม วังซุก (ร.4) เพื่อ ถวายพระโพธิสัตว์และพระอรหันต์ 108 องค์และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความสงบสุข

ขอเชิญทุกท่านแวะชิมชา กาแฟและขนมว่างท่ามกลางบรรยากาศแสนสวยสุดแสนโรแมนติค ณ จุดชมวิวบนเขา ซึ่งในวันที่อากาศสดใสจะมองเห็นยอดเขาโต๊ะที่มียอดแบนราบเหมือนโต๊ะและยอดเขาอื่นๆบนเทือกเขาหิมาลัย ที่สูงกว่า 7,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

จากนั้น นำเดินทางข้ามภูเขาสู่เมืองหลวงเก่า ปูนาคา (Punakha) ที่มีภูมิประเทศสูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร และมีอากาศที่อบอุ่นกว่าเมืองทิมพู ด้วยเหตุนี้กษัตริย์ภูฏานและ สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเสด็จแปรพระราชฐานมาปูนาคาในฤดูหนาว

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโลเบซ่า (Lobesa) ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ตกแต่งผนังอาคารบ้านเรือนด้วยรูปอวัยวะเพศชายตามความเชื่อเรื่องสิริมงคลแห่งการป้องกันสิ่งชั่วร้ายและพลังของการให้กำเนิดชีวิต เพลิดเพลินชมท้องทุ่งนากลางหุบเขา

นำชม วัดชิมิ (Chimi Lhakhang) หรือวัดแห่งการเกิด ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยท่าน Drukpa Kuenley นักบวชลามะผู้ที่เต็มไปด้วยเวทย์มนต์พลังลึกลับและอิทธิปาฏิหาริย์ท่านได้สะกดวิญญาณนางปีศาจร้ายที่แฝงตัวมาในรูปของสุนัขสีแดงเอาไว้ใต้เจดีย์ด้วยเครื่องมือที่เป็นรูปอวัยวะเพศชาย ชาวภูฏานจึงนิยมมาขอพรเพื่อเพิ่มพลังให้ชีวิตและการขอบุตรกันที่วัด “ชิมิลาคัง” ***(ท่านที่มีความประสงค์จะเดินไปนมัสการและขอพรที่วัด ชิมิ จะมีไกด์พาไปถึงที่วัด ใช้เวลาเดินถึงวัดประมาณ 30นาที)

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Zhingkham รับประทานอาหารพร้อมกับชื่นชมความสวยงามของ ปูนาคาซอง ซึ่งเป็นร้านเดียวที่ได้เห็นวิวนี้

หลังอาหาร ท่านเข้าชม ปูนาคา ซอง (Punakha Dzong) ซึ่งเป็นซองขนาดใหญ่ และสวยงามอีกทั้งยังเป็นซองที่สำคัญที่สุด เนื่องด้วยเป็นสถานที่เก็บ พระอัฐิ ของท่านธรรมราชาซับดรุง งาวัง นัมเกล ผู้รวมชาติภูฏาน และ ยังเป็นสถานที่ ซึ่งพระเจ้าอุกเยน วังชุก กษัตริย์พระองค์แรก ได้กระทำพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏาน

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Dusit D2 (มาตรฐานโรงแรมดุสิตธานี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีอาหารไทย) หรือ TERMALINCA RESORT (โรงแรมตั้งอยู่ริมแม่น้ำทิมพู สร้างสไตล์ภูฏาน และมีสวนให้เดินเล่นชมบรรยากาศริมน้ำ)

วันที่ 3
ทิมพู - พาโร

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) ซึ่งเป็นซองที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ สร้างขึ้นในสมัยรวมชาติ ใช้เป็นโรงเรียนสอนภาษา “ซองคา” ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ

ทางบริษัทได้จัดเตรียมชุด “คีรา” และ “โค” ชุดประจำชาติของภูฏาน ให้ท่านได้สวมใส่เที่ยวในเมืองทิมพู 

จากนั้นนำแวะชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang เหนือตัวเมืองในจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในประเทศภูฏาน พร้อมนมัสการพระพุทธรูปหล่อสัมริดประทับนั่งกลางแจ้ง Big Buddha สูง51.50 เมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการรวมพลังของชาวพุทธจากทั่วโลก

เที่ยง     รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำชม อนุสรณ์สถาน Memorial Chorten หรือมหาสถูปที่พระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชุก กษัตริย์องค์ที่3  หรือพระบิดาแห่งภูฏานนยุคใหม่ ทรงมีพระประสงค์จะสร้างสถูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แต่ท่านได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน สมเด็จพระราชินีจึงได้ดำเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จ

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม สวนสัตว์พื้นเมือง ชมตัว “ทาคิน” สัตว์ประจำชาติของภูฏาน เป็นสัตว์บนภูเขาสูง ที่มีลักษณะผสมระหว่าง แพะกับวัว ที่มีถิ่นอาศัยอยู่โดยเฉพาะในภูฏานและบางส่วนของมณฑลเฉฉวนของจีนเท่านั้น

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองพาโร

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ที่พัก HIMALAYAN KEY FOREST RESORT(4*) (โรงแรมที่ถูกโอบกอดโดยป่าสนที่เขียวตลอดทั้งปีอีกทั้งยังมีดอกไม้และต้นไม้ท้องถิ่นซึ่งขึ้นมากลมกลืนกับธรรมชาติภายในโรงแรม บรรยากาศดี) หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
พาโร

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่าน เดินเท้า (หรือขี่ม้า) ขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งแบ่งการเดินออกเป็น2ช่วง ใช้เวลาช่วงละประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 2,000-3,000 เมตร ในเส้นทางแสวงบุญของชาวพุทธมหายาน  ขอเชิญแวะพักเหนื่อยดื่มชากาแฟที่จุดชมวิว Taktshang Cafe ในช่วงที่ 1 (เป็นจุดที่ตั้งภัตตาคารอาหารกลางวัน) จากนั้นท่านที่ยังมีพลังศรัทธาแรงกล้าจะร่วมกันเดินข้ามเขาในช่วงที่สอง (เดินประมาณ 2 ช.ม.) เข้าสู่ วัดตั๊กซัง (Taktshang Lhakhang) หรือวัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดถ้ำ 13 วัดที่สร้างเกาะเกี่ยวกันอยู่บนหน้าผาที่ดูเหมือนวิมานสวรรค์ล่องลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆ นับเป็นวัดที่น่ามหัศจรรย์ 1 ใน 10 ของโลก และมีความสำคัญที่สุดของชาวภูฏาน ซึ่งทุกคนจะต้องขึ้นไปให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต ตามตำนาน ที่เชื่อกันว่า ถ้ำเสื้อหรือรังเสือ (Tiger Nest) แห่งนี้คือสถานที่ๆ กูรู ริมโปเช หรือท่านปัทมสัมภวะ ผู้เป็นปรมาจารย์แห่งคำสอนแบบ วัชรญานตันตระที่เดินทางโปรดสัตว์มาจากทิเบต ได้ขี่นางเสือ ขึ้นไปสร้างสมบุญบารมีนั่งวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ในถ้ำนานถึง3เดือน ก่อนที่ท่านจะได้ประกาศคำสอนสู่สานุศิษย์เพื่อเผยแผ่พระศาสนาสู่ดินแดนพุทธภูมิภูฏาน ในพุทธศตวรรษที่12

การเดินขึ้นไปถึงวัดตั้กซัง ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ อากาศบนที่สูงเบาบางซึ่งอาจจะทำให้เหนื่อยง่าย ท่านที่ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมการดูแล

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ Takshang café

นำท่านลงจากวัดตั๊กซัง หลังจากกลับลงจากวัดตั๊กซัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดคิชู (Kichu Temple) อายุ 1,300 ปี วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน ที่ตามประวัติว่าสร้าง ตั้งแต่สมัยที่ภูฏานยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบต  ซึ่งกษัตริย์ซองเซนกัมโป ที่ชาวทิเบตยกย่องว่าเป็นผู้อัญเชิญศาสนาพุทธสายวัชรยานตันตระมาประดิษฐานในทิเบต และโปรดให้สร้างวัดขึ้น 108 แห่ง เพื่อตอกหมุดสะกดอวัยวะ 108 จุดของยักษ์ตนหนึ่งซึ่งนอนแผ่ขวางกั้นการประกาศพระธรรมจักรบนเทีอกเขาหิมาลัย

หลังจากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง ณ ตัวเมืองพาโร (หากมีเวลา)

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ที่พัก HIMALAYAN KEY FOREST RESORT(4*) (โรงแรมที่ถูกโอบกอดโดยป่าสนที่เขียวตลอดทั้งปีอีกทั้งยังมีดอกไม้และต้นไม้ท้องถิ่นซึ่งขึ้นมากลมกลืนกับธรรมชาติภายในโรงแรม บรรยากาศดี) หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
พาโร - กรุงเทพ ฯ (สุวรรณภูมิ)

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำเดินทางสู่สนามบินเมืองพาโร

08.30 น.     ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB 150

12.40 น.     ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ มิรู้ลืม

เงื่อนไข

ราคานี้รวม

 • โรงแรมที่พัก 4  คืน  พร้อมอาหารเช้า  ตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้านบน
 • อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 • รถรับ-ส่งสนามบิน  และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมด้านบน
 • รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรมด้านบน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
 • น้ำดื่มวันละ 3 ขวดต่อ 1 ท่าน
 • ค่าวีซ่าภูฏานและค่าภาษีท่องเที่ยวรัฐบาลภูฏาน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดและภาษีสนามบินภูฏาน (สายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ หรือ ดรุ๊กแอร์)
 • ประกันภัยการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมด้านบน
 • ทิปไกด์และคนขับรถ

หมายเหตุ

 1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 35,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 14 วันก่อนการเดินทาง หรือเมื่อส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 2. เมื่อทำการออกตั๋วเครื่องบินแล้วและมีการยกเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทไม่สามารถทำการรีฟันด์ตั๋วได้ เนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
 3. กรุณาทำการจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างต่ำ 15 วัน ก่อนเดินทาง เนื่องจากเวลาดำเนินการในการทำวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 วัน

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเดินทาง

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • ม้าสำหรับขึ้นวัดตั๊กซังมีจำนวนจำกัด ทางบริษัททำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางถึงทางขึ้นวัดทุกครั้ง แต่ในช่วงการท่องเที่ยวอาจจะมีจำนวนไม่พอให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 35,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ , ดรุ๊กแอร์) สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ