กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

ทัวร์ปีนัง เบตง

ทัวร์เบตง
รหัส 018-2431
วันที่เดินทาง
พ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – วัดช้างไห้ – สะพานข้ามทะเลสาบฮาลาบาลา – ชมเมืองเบตง

04.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุณานำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

05.50 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD500

07.15 น.   เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ ทีมงานมัคคุเทศก์รอต้อนรับที่สนามบินฯ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางไปสักการะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ณ วัดช้างไห้ วัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ตามตำนานกล่าวว่า พระยาแก้มดำเจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาว จึงได้เสี่ยงอธิฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่า โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ง ช้างได้หยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง แล้วร้องขึ้นสามครั้ง พระยาแก้มดำจึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดี จะใช้บริเวณนั้นสร้างเมือง แต่น้องสาวไม่ชอบ พระยาแก้มคำจึงให้สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้ชื่อว่า วัดช้างไห้ แล้วนิมนต์พระภิกษุรูปหนึ่ง ที่ชาวบ้านเรียกว่า ท่านลังกา หรือ สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด คำปรารภของ พระครูวิสัยโสภณ (พระอาจารย์ทิม อิสริโก)

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย   ถ่ายภาพความสวยงามระดับประเทศ สะพานข้ามทะเลสาบฮาลาบาลา หรือสะพานโต๊ะกูแซ เป็นทั้งทางสัญจรหลักสู่เมืองเบตง และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวด้วยจากจุดนี้สามารถมองเห็นโค้งน้ำสวยๆ ของทะเลสาบฮาลาบาลา ภูเขาและสายน้ำขนาบข้างกันอย่างสวยงาม ก่อนแวะถ่ายรูป แลนด์มาร์กจุดเช็คอินป้าย OK เบตง เพื่อเป็นการยืนยันว่า “เราเดินทางถึงเบตงแล้ว…”

นำท่านชมเมืองเบตง อาทิเช่น ลอดอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ณ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ พร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และถ่ายรูป หอนาฬิกาคู่เมืองเบตง ที่ประดับด้วยหินอ่อนข้าวนวลจากเมืองยะลา

เย็น   นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  BETONG MERLIN HOTEL หรือเทียบเท่า

บริการอาหารค่ำ (2) ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2
อัยเยอร์เวง – ปีนัง – วัดไชยมังคลาราม

04.00 น.   พร้อมกันหน้าล็อบบี่ เพื่อเดินทางสู่ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวงเบตง สัมผัสบรรยากาศแห่งใหม่ “สกายวอล์ค” ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แลนด์มาร์คใหม่ อ.เบตง สมารถชมทะเลหมอกได้ตลอดปี

07.00 น.   บริการอาหารเช้า (3) ณ ร้านสไตล์ท้องถิ่น 

จากนั้นออกเดินทางสู่ปีนัง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่าน เปิงกาลันฮูลู ประเทศมาเลเซีย

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

บ่าย   เดินทางข้ามสะพานปีนัง (PENANG BRIDGE) ที่เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่เป็นหนึ่งในสะพานที่ติดอันดับห้าของสะพานที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีสถาปนิกผู้ออกแบบชาวมาเลเซีย เพื่อเข้าสู่เมืองจอร์จทาวน์ เมืองมรดกโลกของมาเลเซียเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนัง 1 ใน 13 รัฐของมาเลเซียบ้านเมืองยังคงกลิ่นอายเก่าแก่ที่เป็นเอกลักษณ์และมีความหลากหลายด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม

นำท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” (วัดไทย) เป็นวัดเก่าแก่อายุ 161 ปี ถึง พ.ศ. 2549 มีพระนอนที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย มีความยาว 108 ฟุตและ “วัดธรรมิการาม” (วัดพม่า) มีพระพุทธรูปยืนสลักจากหยกสีขาว พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย

เย็น   บริการอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ Neo+ Penang หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
Penang hill – ปีนัง สตรีท อาร์ท – ZONE DUTYFRE – หาดใหญ่ – กรุงเทพ

07.00 น.   บริการอาหารเช้า (6) ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.   เพลิดเพลินกับการนั่งรถรางสู่ ยอดเขาบูเก็ตปันเดรา (Penang hill) ตื่นตาตื่นใจ จุดชมทัศนียภาพที่สวยที่สุดของเกาะปีนัง 

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม “ปีนัง สตรีท อาร์ท” ชมภาพวาด 3 มิติ (3D) ซึ่งสามารถพบเห็นภาพวาดต่างๆได้ตามกำแพงข้างถนน ผนังบ้านและตึก ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับอิริยาบถ  ต่างๆของเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพเด็กปั่นจักรยาน ภาพเด็กผู้หญิงกำลังผลักดันตัวเองขึ้นไปบนหน้าต่างสองบาน ภาพเด็กกำลังปีนเก้าอี้เพื่อหยิบสิ่งของ และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก และสถานที่นี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของฉากถ่ายทำละครเรื่องนางอาย พร้อมถ่ายภาพเป็นความทรงจำและเป็นที่ระลึก

เที่ยง   บริการอาหารค่ำ (7) ณ ห้องอาหารภายในที่พัก

บ่าย   นำท่านเดินทางกลับสู่ด่านสะเดาหรือด่านนอกเพื่อเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย เดินทางผ่านสุไหงปัตตานี สู่ ด่านบูกิตกายูฮีตัม แวะให้ท่านได้เลือกซ้อของช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี สิ้นค้าปลอดภาษีนานาชนิด ณ. ZONE DUTYFRE

นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ด่านสะเดาหรือด่านนอก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

20.10 น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD507

21.35 น.   ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี เสียชีวิต (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (ในกรณีเด็กทารกแรกเกิด ถึง สองปีไม่ได้รับการคุ้มครอง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมค่าเช้าชมอุทยานสำหรับต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีด – ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7%และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้เดินทาง
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 7 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ธ.ค.65
 • 8 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 69,900 บาท
 • มี.ค.66 - มิ.ย.66
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 8,977 บาท