กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE SONGKRAN

รหัส 014-3091
วันที่เดินทาง
เม.ย.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
58,995 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 น. : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านในการเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

23.45. : เดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670

วันที่ 2
สนามบินชินชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - จิโกขุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอูสุ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล

08.30 น. : เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมืองที่มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด นำท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่จิโกขุดานิ บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วเกิดเป็นควันพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่งขนาดใหญ่
 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (Toya Lake)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอูสุซัง (Mt. Usu) เพื่อ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี ค.ศ.1943 (หรือปีโชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้พิภพได้ดันพื้นดินสูงขึ้นมาเรื่อยๆ ติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตรดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน และยังคงมีพลังงานความร้อนอยู่ แม้ว่าในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกมากแค่ไหน บนภูเขาไฟโชวะชินซังกลับไม่มีหิมะปกคลุมเลย
 • นำท่านเดินทางชม ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ให้ท่านได้ชมความน่ารักและฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก โดยในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม TOYA KANKO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังมื้ออาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ 3
โทยะ - ฮาโกดาเตะ - สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง - ย่านโมโตมาจิ – นั่งรถโค้ชขึ้นชมวิวบนเขาฮาโกดาเตะ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) อดีตเมืองท่าสำคัญของเกาะฮอกไกโด เปรียบเสมือนดั่งประตูที่เปิดรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของตัวเมืองที่มีทั้ง ตึกเก่า ศาลาเก่า รวมทั้งโบสถ์นิกายออเธอร์ดอกซ์ ที่มีความงดงาม
 • นำท่านเข้าชม สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ (Tropical Botanical Garden Hakodate) ให้ท่านเดินเล่นชมพันธุ์ไม้เขตร้อนนานาชนิด และภายในเขตบ่อน้ำพุร้อน ท่านจะได้พบกับความน่ารักของเหล่าฝูงลิงมากมายที่ลงมาแช่น้ำร้อนในบ่อเพื่อคลายความหนาว

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินเล่นที่ โกดังอิฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ท่าเรือริมทะเล โกดังแห่งนี้ถูกสร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลังได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่นๆ มากมาย ทำให้เป็นย่านช้อปปิ้งที่สามารถเดินเล่น เลือกซื้อของฝากและชมวิวท่าเรือไปพร้อมๆ กันได้
 • นำท่านเดินเล่นที่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi Historical District) เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าสำหรับทำการค้ากับต่างชาติ โดยมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่ทำการของคณะผู้ปกครองเมืองตั้งแต่ปีค.ศ.1900, โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi) ที่ทำให้นึกย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองท่าสำคัญ ซึ่งยังคงรักษาสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้เป็นอย่างดี

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • นำท่าน นั่งรถโค้ชขึ้นสู่ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mt. Hakodate) เพื่อชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ยามกลางคืนที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของจุดชมวิวที่มีวิวกลางคืนสวยที่สุดในญี่ปุ่น ถ้าไม่ได้มาชมถือว่ามาไม่ถึงเมืองฮาโกดาเตะเลยทีเดียว

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hakodate Royal Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4
ฮาโกดาเตะ - โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ในสมัยก่อนเมืองนี้เคยถูกใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป
 • นำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ (Otaru Canal) คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Music Box Museum) ที่ส่งเสียงดนตรีต้อนรับท่าน ภายในอาคาร ท่านจะได้ชมวิวัฒนาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลือกซื้อกล่องดนตรีที่ท่านชื่นชอบหรือจะเลือกจัดทำกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกก็ได้ นอกจากนี้ยังมีนาฬิกาไอน้ำโบราณที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่มีอายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ย่านทานุกิและย่านซูซูกิโน่ (Tanuki & Susukino) เป็นย่านที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้า หรือสินค้าแฮนด์เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกิโน่ แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทั้งร้านสำหรับครอบครัวหรือร้านกินดื่มแบบคนญี่ปุ่น และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีอีกด้วย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
อิสระเต็มวัน ท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่านเอง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร

 กลางวันค่ำ : อิสระรับประทานอาหารมื้อกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย

วันที่ 6
ซัปโปโร - สนามบินชินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า โรงแรมที่พัก

หลังมื้ออาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพื่อทำการเช็คอิน

10.30 น. : เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671

15.30 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-ซัปโปโร-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 2. ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน
 3. ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

**ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าพักในห้องพักสำหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจะจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยว หรือบางโรงแรมจะจัดให้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง

**ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่านให้ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิ้ล และเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนนี้

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์
  **เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีและผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว**
 4. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566 หากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ ท่านจะต้องทำการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน
 1. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 4. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์และผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิประกันสุขภาพ, ประกันภัยธรรมชาติรุนแรง, ประกันทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น
 5. ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
 6. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว (ในกรณีที่ทางญี่ปุ่นยกเลิกการอนุมัติฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทย)
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 1. อัตราค่าเดินทางนี้จะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
 2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พักมายังสนามบินสุวรรณภูมิ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตั๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการกำหนดน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละสายการบิน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนั้นให้

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ม.ค.66 - มี.ค.66
 • 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 16,599 บาท
 • ธ.ค.64 - ก.ย.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 2,800 บาท